ВТОРА ЧАСТ НА ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ

На 02 – 03.11.2012 г. екипът на ДЦДУ премина втора част на Въвеждащо обучение. Програмата включваше теоретичен и интерактивен базис. Акценти бяха поставени на основни теми за работа в ДЦДУ, като:

  • Основи на социалната работа. Социална работа с индивиди, групи и общности. Методи на социалната работа.
  • Законодателна рамка. Взаимодействие между Дневен център за деца с увреждания и Отдел „Закрила на детето“.
  • Дневен център за деца с увреждания – същност, цели, условия и ред за ползване на социалната услуга, екип и структуриране на групите.
  • Управление на случай в ДЦДУ.