Основни дейности в ДЦДУ:

  • Създаване на подкрепяща среда за децата с увреждания и техните семейства;
  • Развиване на жизнения потенциал на децата, техните интереси и способности;
  • Предоставяне на разнообразни дейности и методи, които спомагат за социалното включване на децата в общността.

Основните дейности в ДЦДУ са свързани с предоставяне на социална подкрепа, осигуряване на основните жизнени потребности на децата; удовлетворяване на техните здравни, психологични, образователни, рехабилитационни и терапевтични потребности. ДЦДУ се стреми да осигури възможности за разширяване на контактите и разнообразието от дейности за децата, за да бъде пълноценно и вълнуващо тяхното развитие.

Методологията на услугите се базира на българското и общностно законодателство за закрила на детето и подкрепа на семейството и един основен принцип – защита най-добрия интерес на детето. Освен със Закона за закрила на детео, методът на работа в ДЦДУ е съобразен и с цялото специализирано социално законодателство на РБългария, в т.ч. със Семейния кодекс, Закона за социално подпомагане, Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Закона за защита от домашно насилие, Закона против дискриминация, и т.н, както и всички подзаконови нормативни актове.