МАРИАНА ИВАНОВА
РЪКОВОДИТЕЛ
Мариана Иванова ръководи екипа от експерти, консултанти и специалисти в подкрепа на деца и семейства от община Карлово. Организира, наблюдава, контролира, подкрепя и супервизира работата на всички специалисти в ДЦДУ – Карлово. Отговаря за административната организация и за качеството на предоставяните социални услуги. Осъществява сътрудничество с организациите и институциите, работещи с деца с увреждания или по проблемите на децата и семействата в общината и на национално ниво.
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА
СТАРШИ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Завърших бакалавър „Социална педагогика“ в Пловдивски университет и магистър „Връзки с обществеността“ в Софийски университет. В ДЦДУ извършвам социална дейност в помощ и подкрепа на потребителите. Подпомагам развитието на различни случаи, консултирам колеги от екипа. Координирам работата на останалите специалисти в Центъра. Документирам и съхранявам всяка постъпила информация по дадените случаи. Подпомагам ръководителя на ДЦДУ при изготвяне на документите за отчитане на дейността в Центъра.
АНКА ИВАНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Работя в Дневния център за деца с увреждания от 2017 г. Приемам потребителите в Центъра като личности със специални потребности, а не като деца с увреждания. Харесва ми работата с деца. Искам да допринеса за развитието на децата, които посещават Центъра!
ГАЛЯ ДЖОНДЖОРОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Работя в Дневния център за деца с увреждания от 2017 г. Екипният дух и професионализма на работещите в ДЦДУ – Карлово са вдъхновение и основа на добрите резултати. В работата си подкрепям децата в изпълнението на всекидневните задачи и преодоляването на различните предизвикателства, които стоят пред тях, в процеса на тяхното развитие и удовлетворяването на техните потребности. Обичам работата с деца и се стремя да прилагам съвременни методи, които да съответстват на индивидуалността и конкретните нужди от подкрепа на всяко дете.
ДИАНА КРАЕВА - МАДЖАРОВА
ЛОГОПЕД
Завърших специалност „Логопедия” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2011 г. В същия университет през 2014 г. завърших магистратура ”Комуникативни нарушения на развитието-логопедия”. През 2015 година придобих квалификация за Слухово-речева рехабилитация в Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”. В периода 2012-2014 година участвах в редица курсове за повишаване на професионалната си квалификация. В Центъра отговарям за езково-говорната терапия, която се извършва групово и индивидуално. Извършвам консултации с деца и техните родители. Диагностичната и консултативна дейност е съобразена с индивидуалните потребности на потребителите в ДЦДУ - Карлово.
РАЙНА ГЕОРГИЕВА
ПСИХОЛОГ
Завърших магистърска степен по психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 2004 г. Като психолог в Дневния център за деца с увреждания провеждам индивидуално психологическо консултиране на деца и семейства.
НАТАЛИЯ ПЕТКОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Като медицинска сестра наблюдавам здравословното състояние на децата и при нужда оказвам долекарска помощ съобразно компетенциите си. Участвам в изготвянето на Индивидуален план за предоставяне на социална услуга за всяко дете. Имам подпомагаща роля при оценка на потребностите на децата, които посещават Центъра.
ЛИЛИЯ ДЖОНДЖОРОВА
АРТ-ТЕРАПЕВТ
Като арт-терапевт в ДЦДУ извършвам терапевтична дейност чрез помощта на изкуствата с децата, които имат нужда. Работя в екип с останалите специалисти в Центъра. Работата с децата и постигнатият от нея резултат доставя несравнимо удовлетворение.
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Обвързала съм своя професионален път със специалност „Социални дейности“, тъй като областта на социалната работа представлява силен интерес за мен. Основна мотивираща сила в работата ми е желанието да бъда в помощ на децата и техните семейства. Твърдо вярвам, че децата могат да се интегрират и приспособят към обществото така, че да бъдат полезни за себе си и за другите.
БИРСЕН МЕХМЕДОВА
ПЕДАГОГ
Още по време на следването си работех доброволно в няколко организации. В ДЦДУ отговарям за организацията и качественото провеждане на групова или индивидуална педагогическа работа с потребителите. Изготвям необходимата документация за извършените дейности. Имам мотивация за решаване на трудни проблеми. Уважавам индивидуалните различия на потребителите, като произход, пол, раса, възраст, религия и други.
СТОЯНКА СЛАВЧЕВА
РЕХАБИЛИТАТОР
Моята цел е да осигурявам личния комфорт на всеки потребител в ДЦДУ – Карлово. Изготвям индивидуална програма, съобразена със състоянието на всяко дете. Опитвам се да следя всички новости в рехабилитацията. Участвам в обучения, семинари и супервизии, с цел подобряване на уменията си.