Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) в гр. Карлово е създаден през 2012 година като част от голямото семейство на СОНИК СТАРТ – динамично развиваща се стопанска организация, фокусирана в областта на социалното предприемачество, консултирането, предоставянето на услуги и подкрепа – както на територията на страната, така и в международни партньорства. Това предопределя и динамичния и силен старт и развитие на самия Център.

Всяко дете може да развие своя потенциал и да бъде значим участник в общността.

Основна цел на ДЦДУ – Карлово е осъществяване на социална работа и осигуряване на условия за пълноценно развитие и успешно социално включване на децата с увреждания в общността. Подобряването на качеството на живот и социалните умения на децата и техните семейства се постига чрез прилагането на нови, устойчиви и комплексни подходи за работа, превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.