КРЪГЛА МАСА НА ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ АСИСТЕНТИ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪТРУДНИЦИ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ” В СОНИК СТАРТ

На 22 и 23 вгуст се проведе Кръгла маса на възпитателите, социалните асистенти и техническите сътрудници от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. Кръглата маса е четвърта от предвидените шест за 2014 година. Организираните Кръгли маси имат за цел да събират експерти в различни области от Центровете на СОНИК СТРАТ в Карлово, Първомай, Ихтиман, Дупнница, Балчик, Левски, Драгоман, Сливен, София.

Ръководството на СОНИК СТАРТ традиционно беше избрало атрактивно място за провеждането на Кръглата маса – хотелски комплекс на брега на яз. Жребчево.

По време на форума експерти от Дневен център за деца с увреждания – Карлово, Център за настаняване от семеен тип за деца – Карлово, Центрове за обществена подкрепа в Карлово, Първомай, Ихтиман и Левски, Сливен и София имаха възможност свободно да дискутират теми и въпроси, пряко свързани с работата им, да споделят предизвикателствата и срещаните трудности, които стоят пред всяка една от трите професии, да представят добрите си практики и постигнатите резултати при работата им с потребителите. Освен предизвикателствата в работата на възпитателите, социалните асистенти и техническите сътрудници, по време на кръглата маса основен акцент беше поставен и върху възпитателните методи и децата на 21-ви век, като беше наблегнато върху методите на възпитание в ДЦДУ и ЦНСТ Карлово. Възпитателя беше разгледан като основна фигура в живота/ежедневието на потребителите и беше обърнато специално внимание върху взаимодействието с родителите и разширения семеен кръг. Бяха обсъдени ефективни подходи и начини за взаимодействие не само с родителите, но и с външния кръг, както и липсата на подкрепа от страна на институциите при интеграцията на деца със специални образователни потребности.

В рамките на кръглата маса беше разгледана ролята на възпитателя, социалния асистент и техническия сътрудник в  мултидисциплинарния екип, а докато се дискутираше темата за
„Социалния асистент и техническия сътрудник – в помощ на социалния работник“ експертите откриха множество прилики и сходства между трите професии. Именно това беше и причината ръководството на СОНИК СТАРТ да организира една Кръгла маса за трите различни професии.

Кръглата маса даде възможност на участниците в нея да обменят опит, да синхронизират методите си на работа, да надградят своите знания и умения, да навлязат по-дълбоко в социалната сфера, да получат нова информация и да споделят впечетления от практиката си, както и да се запознаят с нови колеги. Участниците си тръгнаха удовлетворени, по-знаещи, по-можещи и по-уверени в собствените си възможности.

Инвестицията в човешкия ресурс е отличителна черта на СОНИК СТАРТ и провеждането на Кръглата маса е само един от начините, които ежемесечно се прилагат за надграждане на знанията, уменията и увереността на всеки един експерт.