КРЪГЛА МАСА ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

Проведената на 24 юни 2013 г. Кръгла маса по Приемна грижа бе с водещи ОФЕЛИЯ КЪНЕВА, експерт вътрешен одит, мониторинг и контрол на СОНИК СТАРТ и МИГЛЕНА МАРКОВА, национален координатор на СОНИК СТАРТ.

Поставените пред форума цели бяха:

1.Преглед на законодателната рамка, регламентираща предоставянето на услугата;

2. Обмен на опит, свързан с кампании по Приемна грижа и обучения на кандидат приемни родители в различните Центрове;

3. Обсъждане на различните предизвикателства в работата по Приемна грижа.

4. Споделяне на добри практики.

Развитието на форума даде възможност да се направи обзор и дискусия върху същността на услугата “Приемна грижа”; Законодателна рамка и Методика за предоставяне на услугата; Роли и отговорности на доставчика на услугата; Особености на различните видове примна грижа; Програма за обучение на приемни родители; Приемната грижа в практиката; Взаимодействие с Центрове по приемна грижа; Кампании по Приемна грижа и други.

В хода на срещата всяко звено по предоставяне на социални услуги представи своя опит в работата си по Приемна грижа, целевите групи, с които работи, препятствията и предизвикателствата, пред които се изправя, силните и слабите си страни, добрите практики съобразно вида на социалната услуга и Аналогичен подход на провеждане на обучение бе използван и за обучението по осиновяване – чрез имплантиране на дистанционни и присъствени форми в едно.

Участниците в кръгла маса “Осиновяване” имаха възможност да надградят своите знания, като разгледаха и дискутираха: нормативната рамка, която урежда осиновителния процес; видовете осиновявания; условията за осиновяване; мястото и ролята на доставчика на социални услуги; участниците в процеса; обучение и оценяване на кандидат осиновители. Оформи се дискусия, която провокира всеки участник да сподели особеностите от личната си практика, срещани трудности и предизвикателства; партньорства на местно и регионално ниво с институции, предоставящи съответните услуги; отзиви на участници и др., с което надгради знанията на екипите с по-малък опит при реализирането на тези дейности.