ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „РАБОТА С ДЕЦА В УСЛОВИЯТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”

На 04.11.2012 г. екипът на ДЦДУ се включи и в първото си специализирано обучение на тема „Работа с деца в условията на Дневен център за деца с увреждания”. Програмата на обучението включваше:

  • Специалният педагог като основна част от екипа – дейности и отговорности, методи за работа с децата: етичен кодекс наработещите с деца; методиката на Мария Монтесори; играта като ефективно средство за учене; пясъкотерапия; арттерапия; куклотерапия.
  • Работата в екип – необходимост за предоставяне на качествени социални услуги в общността (специален педагог, психолог, логопед, рехабилитатор, социален работник).
  • Характеристика на групата в дневен център: аутизъм; Даун синдром; хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието; епилепсия; други видове увреждания.
  • Деца с различни увреждания в една група – всяко едно увреждане като част от цялото – как да създадем ефективна група.
  • Работа с родителите на децата, потребители на социална услуга в общността: подход към родителите; родителите, като част от екипа на дневния център; проблеми.
  • Решаване на конфликти в групата. Работа с дете, изпаднало в шок, амок или проявяващо агресия и автоагресия

Лектор на обучението беше Илонка Толева – Господинова, която притежава богат и разнообразен практически опит, придобит от ангажименти в специализирани учебни заведения и ресурсни центрове за деца с увреждания. Разгледаните теми бяха изключително полезни за бъдещата работа на екипа на ДЦДУ – Карлово.