ПЪРВО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2013 Г. ОТ ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА СОНИК СТАРТ

На 02 и 03.03.2013 г. Дневния център за деца с увреждания беше домакин на първото обучение за 2013 г. от обучителната програма на СОНИК СТАРТ ООД за всички екипи от направлението “Социални услуги”.

Обучител беше Ивайло Йосифов, магистър по социална психология, директор на Кризисен център за деца, пострадали от насилие, социален работник в Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ гр. Нови Искър. Притежава богат практически опит като психолог и социален работник, натрупан от работата с хора с увреждания, жертви на трафик, деца в риск и техните семейства, младежи, водещи уличен начин на живот. През дългогодишния му опит е участвал в изграждането, структурирането и функционирането на различни институции, предоставящи социални услуги в общността.

Темите застъпени в обучението на 02 и 03.03.2013 г. бяха:

  • Работа с деца, преживели насилие;
  • Симптоми, психо-социална подкрепа на жертви на насилие;
  • Консултиране и оказване на подкрепа на родителите;
  • Трафик на жени и деца;
  • Институционалното лице и възможностите на администрациите;
  • Мястото на социалните услуги.

И двата дни на обучението бяха наситени с разширени дискусии и споделяне по темите, практическа работа – индивидуална и групова, както и разрешаване на различни казуси.

След всяка тема имаше подробно обобщение и възможност за отправяне на различни въпроси. Обучението приключи с обратна връзка от всички участници.

Обучението допринесе за надграждане знанията и обогатяване опита на специалистите на ЦОП, ДЦДУ и ЦНСТ, което от своя страна е безспорна предпоставка за повишаване качеството на извършваната работа. Провеждането на обученията на всеки от екипите винаги е съчетано с активни възможности за интерактивност, обмен на опит, богати дискусии и личностно и професионално израстване. Като поредна провокация от страна на централния екип на СОНИК СТАРТ, екипите на социалните услуги бяха включени в дистанционен обучителен модул преди финалния обучителен пакет по темите “Приемна грижа” и “Осиновяване”. Чрез дистанционния обучителен модул екипите получиха теоретичен пакет; преминаха през задачи за обмен на материали; разработка на теми за обучения на приемни родители и кандидати за осиновители с различен социален статус; интензивна кореспонденция; казуистика. Финалният обучителен пакет, проведен в град Черноморец, обобщи учебния материал и възможностите за развитие на дейности в темите, като даде основа за провеждането на пълноценни тематични кръгли маси.